Concerts à NANJING et à SHANGHAI

Duo Gao Boulenger

Beethoven, Shostakovich, Saint-Saens, Chopin, Chen Mingzhi, Huang Xiaolong, Liu Tianhua, A Bing…